Wynagrodzenia w compliance


Notice: Undefined variable: post_id in /sygnalizuj.com/wp-content/themes/sygnalizuj/template-parts/post.php on line 18
wynagrodzenie w compliance

System compliance jest postrzegany jako czynnik podnoszący konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku. Program ten ma chronić organizację i zatrudnione osoby przed odpowiedzialnością prawną, a także wspomagać w wykrywaniu nieprawidłowości. Sprawdzamy, jak kształtują się zarobki w obszarze compliance.

Compliance w pierwotnym znaczeniu to zapewnienie zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Jednak pojęcie to ma szersze zastosowanie, ponieważ działalność w ramach tego systemu odbywa się na wielu płaszczyznach.

W ostatnim czasie compliance stał się przedmiotem zainteresowania przedsiębiorców w związku z projektem nowelizacji Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Wśród polskich firm tylko 28% zadeklarowało w badaniu EY, że compliance działa dłużej niż 6 lat. Dwie trzecie przyznało się do wdrożenia systemu na przełomie ostatnich 6 lat. W 17% przedsiębiorstw compliance funkcjonuje 3-4 lata, a w 20% – jeszcze krócej.

Główną przyczyną wdrożenia compliance w 62% firm była wola zarządu powodowana bezpieczeństwem. 46% przedsiębiorstw miało narzucone utworzenie systemu przez zagraniczną spółkę zarządzającą, a 38% zrobiło to z powodu wymogu ustawowego1.

Czym zajmuje się compliance?

Compliance można zdefiniować jako działanie zgodne z przepisami prawa, a w szerszym kontekście jako zarządzanie ryzykiem braku zgodności. System ten pełni funkcję kontrolną, jego celem jest monitoring procesu wdrażania obowiązującego prawa. Dodatkowo, do obszarów działalności compliance należy także przeciwdziałanie praniu pieniędzy, właściwe postępowanie z informacjami poufnymi, ochrona danych osobowych, unikanie konfliktu interesów oraz procedury antykorupcyjne.

Realizacja obowiązków z zakresu compliance może odbywać się na wiele sposobów. Rozmiar i budowa systemu w dużej mierze zależy od struktury przedsiębiorstwa oraz od rodzaju prowadzonej działalności. Brak odpowiednich procedur wewnętrznych i osób odpowiedzialnych za ich przestrzeganie doprowadza do wielu ryzykownych sytuacji w firmie. Dodatkowo istnieje możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności podmiotu zbiorowego, co zagrożone jest karą finansową lub karną.

Głównym zadaniem compliance jest wprowadzenie ładu i porządku w firmie. Aby jednak system ten pełnił swoją funkcję całościowo, musi działać dwutorowo – wewnątrz organizacji (regulaminy, kodeks etyczny, szkolenie pracowników) i na zewnątrz (dobre praktyki wobec kontrahentów, ochrona danych osobowych, zapobieganie manipulacjom finansowym).

Stanowiska pracy w compliance

W Polsce regulacje na temat compliance weszły już do systemu prawnego – obowiązują na podstawie Prawa bankowego, w przepisach obejmujących biura maklerskie oraz fundusze inwestycyjne. Jednak compliance wkrótce może objąć więcej podmiotów w związku z planowanymi zmianami w prawie.

Obecnie, w instytucjach, za compliance odpowiadają departamenty audytu wewnętrznego, kontrolingu, zarządzania ryzykiem lub prawne. Osoba zatrudniona w obszarze compliance i rozpoczynająca karierę na stanowisku specjalisty compliance musi mieć ukończone studia prawnicze. Dodatkowo w pracy tej niezbędne jest również rozumienie aspektów ekonomicznych, co często wymaga wykształcenia ekonomicznego.

Poza wiedzą i umiejętnościami analitycznymi w działach compliance duże znaczenie mają kompetencje miękkie bardzo przydatne przy interakcjach z pracownikami z innych działów. Sektorem compliance zarządza Compliance Officer, który współpracuje z dyrektorami działu zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego.

Ile można zarobić w compliance?

Wysokie wymagania stawiane osobom poszukiwanym na stanowisko Compliance Officer sprawiają, że nie jest łatwo znaleźć pracowników kompetentnych i doświadczonych. Dodatkowo w Polsce jest to zawód funkcjonujący od niedawna, ponieważ większość firm wdrożyła compliance dopiero około 5-6 lat temu. Nie wszyscy zatrudnieni na tym stanowisku zarabiają tyle samo. Ich wynagrodzenie zależy od stażu pracy, wykształcenia oraz od wielkości firmy.

W Polsce Compliance Officer może liczyć na dochód w wysokości od 5.510 zł do 10.830 zł brutto. 25% zatrudnionych na tym stanowisku zarabia mniej niż 5.510 zł, tyle samo otrzymuje więcej niż 10.830 zł. Ponadto, osoby pracujące jako Compliance Officer mogą liczyć na dodatkowe benefity. 58% osób na tym stanowisku ma dostęp do prywatnej opieki medycznej, 53% otrzymuje karnety na siłownię lub do klubów fitness, a 44% ma możliwość wykonywania pracy zdalnie. 52% pracowników działu compliance to mężczyźni, kobiety obejmują 48% stanowisk2.

Systemy zarządzania zgodnością stają się coraz bardziej rozpowszechnione w polskich przedsiębiorstwach. Jednocześnie z taką działalnością rozwija się i kształtuje zawód Compliance Officer, który jest odpowiedzialny za wdrażanie systemu w firmie i zarządzanie nim. Jak wynika z powyższych informacji, osoba zatrudniona na takim stanowisku musi mieć odpowiednie wykształcenie, wiedzę oraz posiadać szereg kompetencji miękkich, ale często może liczyć w zamian na stosunkowo atrakcyjne wynagrodzenie.


1 https://ey.media.pl/pr/384231/compliance-w-polsce-raport-z-badania-stanu-compliance-i-systemow-zarza#

2 https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-compliance-officer

Brak ocen.
Please wait...


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *