Przyczyny mobbingu


Notice: Undefined variable: post_id in /sygnalizuj.com/wp-content/themes/sygnalizuj/template-parts/post.php on line 18
Przyczyny mobbingu

Mobbing określany jest jako napastowanie, prześladowanie lub dręczenie. Heinz Leymann, twórca nowego znaczenia tego wyrażenia, określił je jako działanie zmierzające do represjonowania pracownika przez pracodawcę. Najczęściej za podłoże takich zachowań uważa się czynniki społeczne, indywidualne i organizacyjne.

W mobbingu możemy wyróżnić trzy kategorie czynników sprzyjających występowaniu tego zjawiska:

  • czynniki makrospołeczne,
  • czynniki osobiste,
  • czynniki związane z działalnością pracodawcy jako organizacji.

Przyczyny mobbingu – czynniki makrospołeczne

Jako przyczyny mobbingu makrospołeczne najczęściej wymieniane jest bezrobocie, stałe zagrożenie utratą pracy, a także skłonność do zmuszania podwładnych do wykonywania wszelkich poleceń.

Podłożem niewłaściwych zachowań w pracy mogą być również sztywne struktury społeczne umożliwiające sprawowanie władzy z pozycji siły.

Wśród przyczyn mobbingu wymienia się również negatywne cechy organizacji, np. zjawisko przemocy psychicznej objawiające się bezsensownymi poleceniami wydawanymi pracownikom.

Czynniki osobiste jako znamiona mobbingu

Za przyczyny mobbingu w pracy można uznać także cechy osobiste pracownika. W takim przypadku powodem prześladowania może być inny kolor skóry czy orientacja seksualna ofiary.

Częstym bodźcem do dręczenia jest także niepełnosprawność pracownika. Ryzyko nadużyć wobec pracowników wzrasta także wtedy, gdy zawód stereotypowo uznany za męski jest wykonywany przez kobietę lub odwrotnie.

Mobbing – przyczyny związane z działalnością pracodawcy

Przyczyny mobbingu mogą mieć również związek z cechami osobowości ludzi oraz wynikać ze struktury pracy w firmie. Niewłaściwe zachowania w relacjach pracowników i przełożonego mogą wynikać z niewłaściwej organizacji oraz niekompetencji, czy też błędów w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Przyczyny mobbingu mogą mieć podłoże indywidualne, społeczne i organizacyjne. Często powyższe czynniki nakładają się na siebie, powodując złą atmosferę w pracy oraz ogólne przyzwolenie na mobbing. Pamiętaj jednak, że z mobbingiem zawsze trzeba walczyć!

Brak ocen.
Please wait...


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *