Kradzieże w pracy


Notice: Undefined variable: post_id in /sygnalizuj.com/wp-content/themes/sygnalizuj/template-parts/post.php on line 18
Kradzieże w pracy

Nadużycia i kradzieże dokonywane przez pracowników to dość istotny problem dla wielu pracodawców. Zacząć może się od zabrania długopisu firmowego, a skończyć na prowadzeniu wielogodzinnych rozmów przez telefon służbowy lub na korzystaniu z auta firmowego do celów prywatnych bez zgody przełożonego.

Nadużycia i przywłaszczanie różnych przedmiotów w pracy są problemem powszechnym. W przeprowadzonych ankietach do kradzieży długopisu w miejscu pracy przyznało się 100% pracowników biurowych! Natomiast zabranie innego artykułu biurowego zadeklarowało 75% ankietowanych. Rocznie nawet 35% mienia firmowego może być zabierane do domu bez pozwolenia. Szacuje się, że to obniża przychód przedsiębiorstwa o 1,5%. W rankingu firmowych kradzieży Polska zajmuje trzecie miejsce, zaraz po Rosji i Słowacji1.

„Okazja czyni złodzieja” – dlaczego pracownicy kradną w pracy?

Do obowiązków pracownika należy sumienne i staranne wykonywanie powierzonych mu obowiązków, a także dbanie o dobro firmy i ochrona jej mienia. Taka odpowiedzialność wynika bezpośrednio z Kodeksu pracy regulującego prawa i obowiązki zatrudnionych osób w stosunku do przedsiębiorstwa, w którym pracują.

Pracownik jest także zobowiązany przestrzegać: ustalonego w zakładzie pracy czasu pracy i porządku, regulaminu pracy, przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych, tajemnicy określonej w odrębnych przepisach i zasad współżycia społecznego.

„Okazja czyni złodzieja” to powiedzenie, w którym jest więcej prawdy, niż mogłoby się wydawać. W biurze lub na innym stanowisku pracy, gdzie przełożony darzy zaufaniem swoich pracowników i nie podejrzewa ich o działanie na szkodę firmy, okazji do przywłaszczenia drobnych artykułów jest mnóstwo. Materiały biurowe, środki sanitarne, a nawet artykuły spożywcze, które nie są liczone i nikt nie sprawuje nad nimi kontroli, stają się łatwym łupem pracowników.

Zatrudnieni ulegają pokusie, czyli korzystają z okazji, ponieważ w swoim przekonaniu nie okradają konkretnej, fizycznej osoby. Podstawą takiego działania jest przekonanie, że mienie firmowe to dobro niczyje, czyli nie należy do określonej jednostki.

Kolejnym powodem przywłaszczania firmowych produktów jest zemsta, odwet za złe traktowanie, a nawet za niskie zarobki. W ten sposób sfrustrowany pracownik rekompensuje sobie doznawaną w jego mniemaniu krzywdę.

W polskich firmach właściciel firmy często przymyka oko na drobne kradzieże, ponieważ i tak wlicza je w koszty prowadzenia działalności. Jednak zdarza się, że skala nadużyć przybiera na sile i naraża firmę na duże straty.

Kradzież w pracy – konsekwencje

Pomimo różnych typów zabezpieczeń stosowanych w zakładach pracy (np. monitoring, kontrola przy wejściu i wyjściu), skala kradzieży wśród pracowników jest coraz większa.

Podstawową karą przewidzianą w Kodeksie pracy za działanie na szkodę pracodawcy i ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych jest zwolnienie dyscyplinarne, czyli rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika w trybie natychmiastowym i bez wypowiedzenia. Co więcej, jeśli właściciel firmy ma dowody obciążające pracownika, może go zwolnić, nie czekając na uzyskanie wyroku sądu. Pracodawca ma prawo do dyscyplinarnego zwolnienia niezależnie od wartości zagarniętego mienia.

Wysokość straty zmienia status kradzieży. Jeśli nie przekracza ona 250 zł, uznana jest za wykroczenie. Gdy natomiast wartość skradzionych rzeczy jest wyższa niż 250 zł, wtedy mamy do czynienia z przestępstwem.

Jeśli pracodawca poniósł straty materialne na skutek kradzieży, wtedy ma prawo dochodzić od pracownika odpowiedzialności materialnej. Kodeks pracy wyróżnia odpowiedzialność ogólną (materialną) oraz szczególny rodzaj odpowiedzialności (za mienie powierzone z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się). Wysokość odszkodowania w pierwszym przypadku ustala się w zależności od wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może być ona wyższa niż suma trzymiesięcznego wynagrodzenia. Natomiast za mienie powierzone (np. pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, narzędzia oraz odzież i obuwie robocze) pracownik rekompensuje szkodę w pełnej wysokości.

Wypowiedzenie dyscyplinarne musi zostać wręczone w ciągu maksymalnie miesiąca od stwierdzenia ciężkiego przewinienia. W sytuacji, gdy pracownik nie zgodzi się na dobrowolne naprawienie spowodowanej przez siebie szkody, wówczas pracodawca może dochodzić swoich praw przed sądem.

Kradzieże w pracy są częstym zjawiskiem. Szczególnie wtedy, gdy pracownik jest źle traktowany, słabo wynagradzany czy niedoceniany, może nie odczuwać żadnego przywiązania do firmy, w której pracuje. A taka osoba szybciej posunie się do przestępstwa niż ktoś, kto w miejscu pracy czuje się komfortowo i stabilnie.

Dlatego pierwszym krokiem prowadzącym do zmniejszenia ilości kradzieży w firmie powinno być budowanie atmosfery wzajemnego zaufania, szacunku i współpracy. Jednocześnie pracownicy powinni mieć poczucie, że są uczciwie wynagradzani za swoją pracę. Prowadzone w tym kierunku działania warto poprzeć jasnymi zasadami i standardami, a także szkoleniami i edukacją.


1 https://innpoland.pl/143809,kradziez-artykulow-biurowych-polska-na-trzecim-miejscu-w-kradziezach

Brak ocen.
Please wait...


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *