Konflikt interesów


Notice: Undefined variable: post_id in /sygnalizuj.com/wp-content/themes/sygnalizuj/template-parts/post.php on line 18
Konflikt interesów

Konflikty mogą pojawić się na każdej płaszczyźnie życia, zarówno społecznej, prywatnej, jak i zawodowej. W przypadku tej ostatniej często mówi się o konflikcie interesów – dochodzi do niego szczególnie wtedy, gdy dobro firmy, pracowników lub klientów jest sprzeczne z interesem osoby podejmującej decyzję w danej sprawie.

Konflikt interesów to zjawisko znane ludzkości od wieków. Odnoszą się do niego starorzymskie sentencje: „Nemo iudex in causa sua” (Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie) oraz „Nullus idoneus testis in re sua intellegitur” (Nikt nie może być wiarygodnym świadkiem we własnej sprawie). Niezgoda wywołana podwójną lojalnością może dotyczyć różnych aspektów życia indywidualnego, zbiorowego oraz zawodowego. Najczęściej takie zjawisko występuje w sytuacji, gdy dana osoba nie jest w stanie zachować potrzebnego obiektywizmu, ponieważ jej własny interes koliduje z korzyścią innych, z którymi ta osoba jest związana. Taki konflikt interesów może wiązać się również z korupcją.

Konflikt interesów o charakterze korupcyjnym

Konflikt interesów jest jednym ze zjawisk mającym znamiona korupcji. Pojawia się, gdy dochodzi do wzajemnego przenikania się korzyści prywatnych i służbowych. Aby unikać tego zjawiska w pracy zawodowej, pracownik powinien zachowywać dwie zasady:

  • bezinteresowność – podczas wykonywania zadań służbowych osoba zatrudniona nie może kierować się własnym interesem i nie powinna z racji wykonywanej pracy oczekiwać korzyści dla siebie, swoich znajomych, rodziny itp.;
  • bezstronność – pracownik załatwia wszystkie polecone mu sprawy bez osobistych preferencji dla którejkolwiek ze stron postępowania, stosując zasadę równego traktowania stron i zasadę uczciwej konkurencji.

Konflikt interesów – formy występowania

Konflikt interesów jako zjawisko korupcyjne występuje w trzech formach: jako rzeczywisty konflikt interesów, jako potencjalny konflikt interesów oraz jako postrzegany konflikt interesów.

Rzeczywisty konflikt interesów występuje w sytuacji, gdy pracownik rozpatrujący wnioski czy też sprawy służbowe zauważy, że podmiot aplikujący lub ubiegający się o kontrakt jest powiązany z nim samym (np. rodzina, znajomy). W takim przypadku powinien niezwłocznie zrezygnować z udziału w podejmowaniu decyzji w danej sprawie. Przepisy prawa mówią, że jeśli pracownik zauważy, iż podjęcie danej czynności służbowej spowoduje konflikt interesów, powinien takie zdarzenie zgłosić przełożonemu i poprosić o wyłączenie ze sprawy.

Potencjalny konflikt interesów dotyczy sytuacji, gdy ktoś (np. kontrahent, współpracownik) poprzez podarunek lub inną korzyść materialną chce wpłynąć negatywnie na bezstronność lub bezinteresowność pracownika. W tym przypadku występuje zasada wzajemności oraz poczucie wdzięczności, które może być wykorzystane przez obdarowującego do wpłynięcia na decyzje osoby zatrudnionej. Podmiot przyjmujący korzyść czuje się w obowiązku odwdzięczyć za podarunek. Aby uniknąć potencjalnego konfliktu interesów, nie należy wchodzić w relacje wdzięczności z osobami, których sprawy możemy potencjalnie załatwiać.

Kiedy można mówić o postrzeganym konflikcie interesów? Najczęściej, gdy osoba podejmująca ważne decyzje jest uznawana za podmiot kierujący się „prywatą”, chociaż tak naprawdę stara się działać bezstronnie dla dobra firmy. Aby unikać sytuacji, w której pracownik może być posądzony o nepotyzm lub działanie na rzecz innych podmiotów, powinien on zachowywać równy, profesjonalny dystans do wszystkich kontrahentów, a także stosować samoograniczenia w korzystaniu z należnych przywilejów.

Jak zwalczać konflikt interesów?

W zwalczaniu zjawisk korupcyjnych, w tym także konfliktu interesów, zalecane jest wprowadzenie w firmie kodeksu etycznego. W takim regulaminie powinny znaleźć się normy i sposoby postępowania dostosowane do obszaru działalności. W dokumencie należy ująć nie tylko zakazy, ale także sposoby rozwiązywania problemów najczęściej spotykanych przez pracowników.

Bardzo ważne w zwalczaniu zjawisk korupcyjnych są szkolenia osób zatrudnionych. Pracodawca ma do dyspozycji programy podstawowe, w których dużą uwagę przywiązuje się do uwrażliwienia pracownika na kwestie o charakterze etycznym. Może on również wprowadzić w swojej firmie szkolenie specjalistyczne ukierunkowane na wyrobienie w osobach zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych umiejętności rozpoznawania problemów etycznych oraz pokazaniu im technik ułatwiających rozwiązywanie konfliktów.

Konflikt interesów może występować w różnych formach, jednak najłatwiej go zdefiniować jako problem natury etycznej, do którego dochodzi, gdy zasługująca na ochronę korzyść firmy, zaczyna rywalizować z interesem osób trzecich. Dylemat ten jest jeszcze trudniejszy do rozstrzygnięcia, gdy pracownik musi wybierać między dobrem firmy a interesem znajomych, przyjaciół lub rodziny.

Brak ocen.
Please wait...


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *