Jak zapobiegać łamaniu prawa i procedur przez pracowników?


Notice: Undefined variable: post_id in /sygnalizuj.com/wp-content/themes/sygnalizuj/template-parts/post.php on line 18
Jak zapobiegać łamaniu prawa i procedur przez pracowników

Pracownik jest zobowiązany do sumiennego i starannego wykonywania powierzonych zadań. Dodatkowo powinien stosować się do poleceń przełożonego, przestrzegać zasad ogólnego współżycia ze współpracownikami, regulaminu pracy oraz przepisów BHP. Jeśli zatrudniony nie wypełnia swoich powinność, łamie prawo lub ustalone w zakładzie pracy procedury, pracodawca może wyciągnąć wobec niego konsekwencje.

Przełożony nie może dowolnie karać swoich pracowników. Ma prawo wyłącznie do kar i sankcji przewidzianych w Kodeksie pracy. Może je egzekwować tylko za przewidziane tam naruszenia.

Pracodawca ma prawo wymagać od pracowników prawidłowego zachowania w pracy. Może również ukarać zatrudnionego za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji pracy i porządku, łamanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętych w zakładzie pracy ogólnych norm.

Powodem nałożenia kary na pracownika może być np. spóźnianie się do pracy, odmowa wykonania zleconego zadania, palenia papierosów w niewyznaczonym do tego celu miejscu lub spożywanie alkoholu w miejscu pracy.

Dlaczego procedury i zasady są potrzebne w firmie?

Procedury w pracy są niezbędne nie tylko dla bezpieczeństwa pracowników, ale i dla określenia najlepszej metody wykonywania określonych zadań. Gwarantują zachowanie wiedzy i fachowości w zakładzie pracy, pomagają subiektywnie ocenić pracę. Wypracowane standardy pozwalają utrzymać poziom i go doskonalić, stanowią także podstawę szkoleń i zapobiegają błędom w przedsiębiorstwie. Określenie procedur umożliwia komunikację pomiędzy pracownikami, a także na linii przełożony – pracownik. Procedury regulują również uprawnienia zatrudnionych na różnych stanowiskach.

Regulamin jest podstawowym dokumentem w zakładzie pracy, określa prawa oraz obowiązki związane z organizacją i porządkiem pracy. Pracodawca powinien ustalić w nim m.in. organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu oraz zasady wyposażenia pracowników w narzędzia oraz materiały.

Regulamin pracy jest zobowiązany stworzyć pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników. Zwolniony jest z takiej powinności, gdy w zakładzie funkcjonuje układ zbiorowy pracy. Regulamin pracy wydaje się na czas nieokreślony, z jego treścią jest zobowiązany zapoznać się każdy zatrudniony w danym zakładzie pracy.

Kary za łamanie przepisów w pracy

Za łamanie przepisów lub procedur w pracy pracodawca może wymierzyć pracownikowi karę upomnienia, nagany lub karę pieniężną. Jednak zadośćuczynienia finansowego może wymagać wyłącznie w określonej sytuacji, gdy zatrudniony nie przestrzega przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, opuszcza pracę bez usprawiedliwienia, gdy przychodzi do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywa alkohol w pracy.

Kara pieniężna za jedno przewinienie nie może przekroczyć wysokości jednodniowego wynagrodzenia pracownika. Natomiast łącznie za kilkakrotne złamanie przepisów kara nie może przewyższać 1/10 części wynagrodzenia. Pracodawca ma 2 tygodnie na zastosowanie kary wobec zatrudnionego od momentu odkrycia jego przewinienia. Nie może to jednak nastąpić później niż 3 miesiące od złamania przepisów.

Przed ustanowieniem kary pracodawca ma obowiązek wysłuchać wersji pracownika. Jeśli przełożony chce zatrudnionego ukarać naganą, musi go powiadomić o tym pisemnie. W dokumencie tym powinien zostać opisany rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych. Powinna znaleźć się także data zdarzenia. Taka sama informacja trafia do akt osobowych pracownika.

Sposoby na zapobieganie łamania prawa w pracy

W firmie, w której dochodzi do nadużyć i łamania procedur, stosownie rygorystycznych kontroli i surowych kar nie jest dobrym rozwiązaniem. Tworzenie atmosfery zagrożenia może zaszkodzić nie tylko pracownikom, którzy nie stosują się do przepisów, ale również tym, którzy postępują uczciwie. Najlepszym sposobem jest skonstruowanie procedur tak, aby nadużycia były trudne do zrealizowania. Mniej okazji do łamania prawa i procedur zmniejsza ryzyko oszustw, kradzieży i manipulacji.

Pracodawca może również wprowadzić w swojej firmie odpowiedni system motywacji i nagradzania pracowników. Osoba doceniana i dobrze wynagradzana będzie miała mniej powodów, aby działać na szkodę firmy.

Niewłaściwe zachowania często pojawiają się jako odwet czy zemsta za niesprawiedliwe traktowanie lub niskie dochody. Bardzo popularnym sposobem zapobiegającym łamaniu prawa w pracy jest kontrola wejść i wyjść, monitoring przy użyciu kamer i monitoring służbowej poczty elektronicznej. Nadzór przy użyciu kamer może być wprowadzony tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia: bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji, zachowania w tajemnicy informacji dotyczących firmy. Trzeba przy tym przestrzegać przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

Łamanie prawa i procedur, kradzieże i nadużycia to częste przewinienia pracowników. Gdy pracodawca dostanie sygnał, że takie zdarzenia mają miejsce w jego firmie, powinien im przeciwdziałać. Wyjaśnienie sprawy i wyciągnięcie konsekwencji wobec pracownika leży w interesie każdego przedsiębiorstwa, a jednocześnie pozwoli uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.

Brak ocen.
Please wait...


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *