Jak zapobiegać korupcji w pracy?


Notice: Undefined variable: post_id in /sygnalizuj.com/wp-content/themes/sygnalizuj/template-parts/post.php on line 18
Jak zapobiegać korupcji w pracy

Zjawisko korupcji jest znane już od wieków, a pojawiło się wraz z pierwszymi strukturami władzy. Pomimo upływu lat, problem istnieje nadal. Na szczęście coraz częściej wdrażane są metody mające na celu zwalczanie rozmaitych nadużyć w przedsiębiorstwach.

20% badanych menedżerów wskazuje, że korupcja jest istotnym problemem w polskich firmach. Aż 10% z nich przyznaje się do tego, że miało w ostatnim roku do czynienia z incydentem korupcyjnym lub z nadużyciem. 12% ankietowanych przez EY uważa, że łapówkarstwo jest powszechną praktyką w Polsce.

Kluczowym problemem jest przekonanie, że pracownik nie odpowiada indywidualnie za etyczne działanie firmy. Według tej tezy, za uczciwość przedsiębiorstwa bierze odpowiedzialność zarządzający. Tylko 16% ankietowanych uważa, że rzetelność jest kwestią pojedynczego pracownika1.

Etyka w przedsiębiorstwie

Biznes daje wiele możliwości nieuczciwych zachowań i korupcji. To dość istotny problem dla wszystkich firm i zatrudnionych w nich pracowników. W procesie zwalczania korupcji ważną rolę odgrywają kodeksy etyczne – są one zbiorem utrwalonych na piśmie norm postępowania odnoszących się do różnych zachowań osób zatrudnionych. Zasady te określają działalność podmiotu, instytucji czy urzędu, są również spisem reguł, jakimi powinny kierować się w swojej działalności osoby tam pracujące.

Każde przedsiębiorstwo funkcjonuje w otoczeniu innych podmiotów gospodarczych, klientów, kontrahentów oraz środowiska. Każda działalność wiąże się z występowaniem sytuacji czy problemów o naturze etycznej. Mogą one pojawiać się w relacjach z kontrahentem, partnerem biznesowym lub pomiędzy współpracownikami.

Kodeks etyczny powinien być elementem rozwoju firmy. Zasady w nim ujęte muszą pokazywać pracownikom oraz przełożonym postawy i zachowania w stosunku do innych ludzi, a także uczyć prawidłowych relacji wewnątrz i na zewnątrz firmy. Właściwie zaprojektowany kodeks etyczny ma wpływ na zwiększenie zysków przedsiębiorstwa, przyczynia się również do zmniejszenia zdarzeń o charakterze korupcyjnym, defraudacji oraz nadużyć.

Program antykorupcyjny w firmie

Każda działalność gospodarcza jest nastawiona na zysk, a nie na stratę. Korupcja jest jedną z najkosztowniejszych pozycji strat firmy. W związku z tym każda organizacja powinna podjąć działania zwalczające lub minimalizujące ryzyko nadużyć. W tym celu należy stworzyć program antykorupcyjny wewnątrz przedsiębiorstwa. Wdrożenie takiego kodeksu nie jest dowodem na istnienie korupcji w firmie, ale świadczy o tym, że instytucja chce wyeliminować takie zdarzenia w przyszłości. To dowód na poważne podejście do tematu zapobiegania niewłaściwym praktykom.

Realizację programu antykorupcyjnego w przedsiębiorstwie warto zacząć od kształtowania świadomości pracowników. Wzory zachowań powinny obejmować wszystkie szczeble firmy. To niezbędne, aby pracownicy identyfikowali się z etycznym postępowaniem przedsiębiorstwa. Wdrażając program antykorupcyjny, właściciel firmy daje sygnał także kontrahentom, że będzie prowadził interesy w sposób uczciwy i rzetelny.

Zakres programu antykorupcyjnego

Program antykorupcyjny skierowany jest zazwyczaj do pracowników przedsiębiorcy oraz jego klientów. Charakter programu powinien nawiązywać do istniejących relacji biznesowych oraz działalności firmy. Ważne jest ujęcie w nim procesów zachodzących w firmie. Każdy z nich powinien być zidentyfikowany i przeanalizowany.

Dobrą praktyką może być uwzględnienie w programie antykorupcyjnych zasad określonych przez PN-EN ISO 9001:2009, rozwiniętych o dodatkowe wymagania ujęte np. w opracowaniu „System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK)” przygotowanym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC).

Wśród zapisów procedury antykorupcyjnej nie może zabraknąć określenia sankcji oraz kar za naruszenie przepisów i nadużycia. Kolejnym krokiem jest wdrożenie odpowiednich standardów. Obowiązkiem przełożonego jest zaznajomienie pracowników z polityką antykorupcyjną i wprowadzonymi zasadami (np. w formie szkolenia).

Ważne jest również wprowadzenie systemu kontroli wewnętrznej, która pomoże w wykrywaniu i eliminowaniu nieprawidłowości oraz nadużyć. Pracodawca powinien umożliwić pracownikom anonimowe zgłaszanie zdarzeń lub zagrożeń korupcyjnych (np. poprzez linię typu „speak up”, taką jak OCI). Jednocześnie musi zagwarantować właściwe postępowanie w sprawie otrzymanego doniesienia – wyeliminować nieprawidłowości oraz przeanalizować niewłaściwe zjawiska. Ważne jest także wyciągnięcie konsekwencji wobec osoby, której udowodniono korupcję.

Osoba zarządzająca przedsiębiorstwem powinna wdrażać w firmie politykę antykorupcyjną, uświadamiać pracowników, jak ważne jest eliminowanie korupcji, a także dokonywać analizy ryzyka zagrożeń korupcyjnych. Dodatkowo warto na bieżąco identyfikować potencjalne zagrożenia. W tym celu najlepiej wyznaczyć osobę odpowiedzialną za takie działania oraz za politykę antykorupcyjną w firmie.

Zapewne korupcji długo jeszcze nie uda się całkowicie wyeliminować z biznesu, ale warto ją przynajmniej skutecznie ograniczać.


1 http://www.biznesgazeta.pl/korupcja-coraz-mniejszym-problemem-w-polskim-biznesie/

Brak ocen.
Please wait...


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *