Compliance w przedsiębiorstwach – dlaczego warto go wdrożyć?


Notice: Undefined variable: post_id in /sygnalizuj.com/wp-content/themes/sygnalizuj/template-parts/post.php on line 18
Compliance w przedsiębiorstwach – dlaczego warto go wdrożyć

System compliance definiowany jest jako całokształt środków i procesów wdrożonych w danej organizacji w celu wykrycia oraz zapobiegania szkodliwym praktykom, nadużyciom czy też nieetycznym zachowaniom w firmie. Skuteczne zorganizowanie takiego systemu w firmie pomaga ograniczać ryzyko związane z naruszeniem prawa lub etyki zawodowej.

W polskich firmach jako najczęściej występujące nieprawidłowości ankietowani podają sprzeniewierzenie majątku – taką odpowiedź w badaniu EY zaznaczyło 33% respondentów. Mniej wskazań (29%) dotyczyło konfliktu interesów, 19% – korupcji, a 14% – ochrony konsumentów. Najmniej osób, bo po 10%, zadeklarowało naruszenie prawa pracy i ochronę danych.

Po 5% wskazań dotyczyło mobbingu, prania pieniędzy i fałszowania danych finansowych. Jednocześnie 81% badanych stwierdziło, że w przypadku zgłoszonych nieprawidłowości, wyciągnięto konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za naruszenia. Jedynie 14% respondentów stwierdziło, że winni nie zostali ukarani1.

Na czym polega compliance?

Samo pojęcie compliance oznacza zgodność działania kogoś z czymś. Tak rozumiana koncepcja wywodzi się z medycyny i polega na stosowaniu się pacjenta do zaleceń lekarza. Natomiast Compliance Management System (CMS) to system zarządzania zgodnością działań. W przedsiębiorstwach compliance oznacza zachowanie się pracowników zgodnie z przepisami prawa i innymi regulacjami dobrowolnie przyjętymi przez firmy (np. kodeks etyczny, regulamin). System zarządzania zgodnością to oprócz procesów i struktur także osoba nimi zarządzająca. CMS postrzegany jest jako system oparty na wartościach, które mają budować oraz utrzymywać długofalową kulturę compliance.

Obecnie na całym świecie Compliance Management System postrzegany jest jako czynnik podnoszący konkurencyjność przedsiębiorstwa wobec innych firm funkcjonujących na rynku. W wielu krajach podmioty, w których funkcjonuje CMS, są premiowane, ubiegając się o zamówienia publiczne (np. zyskują dodatkowe punkty w przeciwieństwie do przedsiębiorstw nieposiadających wdrożonych procedur compliance). Podobne zasady obowiązują przy wyborze kontrahenta czy partnera biznesowego.

Narzędzia wykorzystywane w compliance

W ramach systemu compliance wykorzystuje się wiele elementów pomocnych w prawidłowym funkcjonowaniu firmy. Jednym z narzędzi coraz częściej wykorzystywanych w przedsiębiorstwach jest system zgłaszania nieprawidłowości, czyli tzw. whistleblowing. Opracowanie i wdrożenie procedury anonimowego informowania o naruszeniach w strukturze organizacji to jedno z głównych zadań przedsiębiorców, którzy chcą działać zgodnie z compliance. Głównym założeniem whistleblowingu jest stworzenie w firmie linii umożliwiającej pracownikom anonimowe powiadomienie kierownictwa o nieprawidłowościach występujących w strukturze organizacji.

Wśród najważniejszych narzędzi wchodzących w skład prawidłowo funkcjonującego systemu compliance są m.in. wdrożony kodeks postępowania, czyli kodeks etyki, szkolenia pracowników z zakresu compliance, analiza rynku braku zgodności i wspomniany już whistleblowing. Do niezbędnych procedur zalicza się także przestrzeganie zasad compliance przez kierownictwo, prowadzenie dochodzeń wewnętrznych w przypadku wykrycia nieprawidłowości, dbanie o bezpieczeństwo i ochronę informacji oraz systematyczne ulepszanie CMS.

Compliance Officer, czyli kierownik ds. zgodności

Compliance Officer, inaczej zwany kierownikiem do spraw zgodności lub specjalistą, inspektorem czy też koordynatorem ds. zgodności compliance, to osoba zajmująca się zarządzaniem ryzykiem zgodności. Człowiek na tym stanowisku jest odpowiedzialny za wdrażanie i utrzymanie systemu zarządzania zgodnością.

Pracownik odpowiedzialny za compliance może być usytuowany na rozmaitych pozycjach w hierarchii przedsiębiorstwa, stąd różna może być nazwa stanowiska. 27% pracowników pełniących takie funkcje, to menedżerowie ds. zgodności, 8% to dyrektorzy ds. compliance, 24% określa się mianem Compliance Officer, a 15% nazywanych jest Chief Compliance Officer (osoba stojąca najwyżej w hierarchii compliance).

Praca na stanowisku Compliance Officer polega na minimalizowaniu ryzyka braku zgodności działań przedsiębiorstwa z regulacjami prawnymi i normami w celu zapobiegania nadużyciom, stratom finansowym lub naruszeniu reputacji firmy. Zakres obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku jest ściśle związany ze specyfiką organizacji. Jednak najczęściej Compliance Officer zajmuje się dbaniem o ochronę danych osobowych oraz czuwa nad właściwym postępowaniem z informacjami poufnymi, troszczy się także o unikanie konfliktu interesów, zapobiega praniu pieniędzy, jest również doradcą w zakresie stosowania wprowadzanych oraz obowiązujących przepisów prawa i standardów rynkowych.

Wiele polskich firm obawia się wdrożenia compliance w swoich przedsiębiorstwach, twierdząc, że wprowadzenie i utrzymanie systemu jest zbyt kosztowne. Jednak patrząc na ten problem z perspektywy strat, jakie przedsiębiorstwo może ponieść w sytuacji wystąpienia poważnych nieprawidłowości, nakłady związane z CMS stanowią inwestycję, która w krytycznej sytuacji może okazać się bardzo korzystna finansowo.


1 https://ey.media.pl/pr/384231/compliance-w-polsce-raport-z-badania-stanu-compliance-i-systemow-zarza#

Brak ocen.
Please wait...


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *