Ambitne cele bez mobbingu


Notice: Undefined variable: post_id in /sygnalizuj.com/wp-content/themes/sygnalizuj/template-parts/post.php on line 18
compliance officer

Każda firma zatrudniająca pracowników stawia przed nimi zadania i cele. Nadzór nad ich właściwym wykonaniem należy do kadry kierowniczej. Od osób zajmujących takie stanowiska wymaga się asertywności, wiedzy i opanowania. Jednak zdarza się, że menedżerowie stosują wobec podwładnych mobbing, co w ich przekonaniu ma sprzyjać osiąganiu dobrych wyników.

Skala zjawisk nieetycznych o znamionach mobbingu w Polsce i w Europie jest z roku na rok coraz większa. W krajach europejskich w 1996 roku przemocy w miejscu pracy doznało 2% kobiet, a w roku 2000 odsetek ten wyniósł już do 7%.

W 1996 roku zastraszanych było 8% kobiet i 7% mężczyzn, ale już w roku 2000, dane zmieniły się o około 2-3%. U pań odsetek wzrósł do 11%, a u panów – do 9%. Zwiększenie nieetycznych zachowań w miejscu pracy wykazały również badania z 2005 roku. Takie nadużycia zauważyło wtedy 20% badanych z krajów środkowoeuropejskich i 24% z państw Europy Zachodniej.

Dodatkowo wykazano, że coraz rzadziej przestrzegana jest zasada „tone on the top” (w Polsce tłumaczona często jako „przykład idzie z góry”) wśród kadry zarządzającej. 38% ankietowanych z Europy Środkowej i 22% z krajów zachodnioeuropejskich nie dostrzega wdrażania w życie firmy właściwych zachowań przez kierowników i menedżerów.

W Polsce skala mobbingu także rośnie. W okresie 2003/2004 kryteria przyjęte dla ofiar mobbingu spełniło aż 39,5% respondentów. 59% osób z tej grupy było zatrudnionych w branży prywatnej, 33% – w sektorze publicznym, a 8% pracowało na stanowiskach samorządowych[1].

Kierowanie zespołem a mobbing

Praktyka, jak również wyniki badań często pokazują, że do dysfunkcji w sferze zarządzania zespołem pracowników przyczynia się kadra kierownicza, która popełnia nadużycia i błędy w procesie zarządzania podwładnymi.

Pojęcie „kierowania grupą osób” może mieć bardzo szerokie znaczenie. Jednak należy wziąć pod uwagę, że zachowanie menedżera nie może nosić znamion agresji i nie ma on prawa stosować żadnej formy przemocy w celu zmuszenia podwładnych do wykonania określonych zadań.

Warto pamiętać, że istotnym elementem w kierowaniu pracownikami jest zachowanie etyki, moralności oraz zasad norm współżycia społecznego. Działania menedżera powinny polegać na skłonieniu podwładnych do wykonywania powierzonych im zadań, ale nie w sposób wymuszenia, tylko jako satysfakcjonujące i dające zadowolenie zajęcie. Współczesny kierownik, jako przełożony, musi opierać swoją pracę na wskazywaniu drogi, którą powinni przejść pracownicy, aby osiągnąć zamierzony efekt.

Dobry menedżer powinien znać swoją załogę, wierzyć w nią, stwarzać pozytywną atmosferę, okazywać zainteresowanie i skutecznie oddziaływać na podwładnych, aby pobudzić ich do działania. Zadaniem kierownika jest integrowanie podwładnych i utożsamianie ich zadań z celami firmy. W związku z tym nie powinien on skupiać się wyłącznie na wynikach przedsiębiorstwa. Jego obowiązkiem jest także dobro i bezpieczeństwo pracowników. Nieodpowiednie i nieumiejętne kierowanie zespołem często prowadzi do mobbingu.

Jak kierować zespołem, aby uniknąć mobbingu?

Największym wyzwaniem każdego menedżera jest dopasowanie celów osobistych pracownika do celów biznesowych firmy. Najlepiej tak poprowadzić pracę zespołu, aby obie funkcje się nakładały. Niestety, nie zawsze jest to możliwe. Czasami praca kierownika koncentruje się na motywowaniu pracowników do realizacji celów przedsiębiorstwa, nawet gdy te nie pokrywają się z ich potrzebami.

Zadania biznesowe to te, które osoby zatrudnione muszą wykonywać na zajmowanym stanowisku. Do osobistych należą indywidualne potrzeby pracownika związane z codziennym przychodzeniem do pracy (aspiracje, awans, motywacja, rozwój zawodowy itp.). Bardzo ważne w pracy menedżera jest odpowiednie rozdzielenie zadań wśród pracowników, tak aby były dla każdego interesujące i satysfakcjonujące. Korzystanie z mocnych stron zespołu będzie skutecznym sposobem na osiąganie celów biznesowych firmy, a może także stać się metodą na realizowanie osobistych aspiracji.

Ważne jest również, aby menedżer, zamiast chwalić pracownika, doceniał go. Chwalenie jest bardziej ogólne i zakreśla granicę, pokazując wyższość menedżera nad podwładnym. Natomiast docenianie jest bardziej osobiste, odnosi się do konkretów i jest wyrazem partnerstwa. Docenienie dobrze wykonanej pracy będzie dla pracownika motywacją do dalszej pracy i dobrej realizacji zadań.

Bardzo ważne jest również tworzenie w zespole wspólnoty i współodpowiedzialności za realizowany projekt. Dobrze jest również wprowadzić w grupie otwartą komunikację, zachęcać pracowników do dzielenia się informacjami na temat celów biznesowych, a także osobistych.

Praca menedżera polega przede wszystkim na rozwiązywaniu problemów i rozdzielaniu zadań podwładnym. Dodatkowym obowiązkiem menedżera jest odpowiedzialność za osoby mu podlegające. Jednak często naciski czy też krytyka mogą przybierać postać zachowań nieetycznych.

Warto zwrócić uwagę nie tylko na treść przekazu, ale także na jego formę. W pracy menedżera bardzo ważne jest budowanie dobrej atmosfery w zespole, a także przywiązywanie należytej wagi do komunikatywności i motywowania zespołu. Istotne jest także dostosowanie zadań do umiejętności zatrudnionych. Dobry menedżer nie musi posuwać się do mobbingu, aby skutecznie zarządzać pracownikami i osiągać założone cele biznesowe. Mobbing bywa raczej przejawem jego słabości, czy nawet bezradności niż siły i biznesowej sprawności


[1] https://www.humanitas.edu.pl/resources/upload/dokumenty/Wydawnictwo/Zarzadzanie_zeszyt/Zarz%201_2014%20podzielone/Kaminska.pdf

Brak ocen.
Please wait...


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *